O SPOLEČNOSTI

AVANT ENERGY SICAV, a.s. je investiční fond, který primárně investuje do inovativních společností poskytujících kompletní služby v oblasti dodávek technologií, developmentu, facility managementu a energetiky. Při výběru společností, do kterých fond investuje, je kladen důraz na aplikace moderních technologií a chytrých řešení, které zvyšují hodnotu produktů pro klienty i koncové uživatele.

AVANT ENERGY je fond kvalifikovaných investorů. Investorem fondu se může stát výhradně kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

Fond AVANT ENERGY je nesamosprávným fondem kvalifikovaných investorů s právní osobností, jehož statutárním orgánem je společnost AVANT investiční společnost, a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 27590241, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11040, jejímž prostřednictvím je fond obhospodařován a administrován. Činnost depozitáře zajišťuje CYRRUS, a.s.

Fond se zaměřuje převážně na provádění investic do účastí v kapitálových obchodních společnostech, zejména těch, které poskytují služby v oblasti realit, developmentu a energetiky, dále do nákupu a prodeje investičních cenných papírů, cenných papírů vydaných investičním fondem nebo zahraničním fondem, do nástrojů peněžního trhu, do finančních derivátů, do práv vyplývajících ze zápisu předchozích položek v evidenci, do pohledávek na výplatu peněžních prostředků z účtu vedeného a do úvěrů a zápůjček poskytnutých Fondem. Fond AVANT ENERGY může nabývat i jiná aktiva, zejména nemovitosti, ale pouze jako svou doplňkovou investiční činnost. Minimální investiční horizont fondu je 4 roky.

Detailní informace obsahuje Statut fondu a Sdělení klíčových informací (KID). Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na webových stránkách www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.